Impresszum

Impresszum

Impresszum

Duna Medical Center Kft

WEBOLDAL ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

 

A Duna Medical Center Kft. (cégjegyzékszáma: Cg.01-09-191967, székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 5., adószáma: 24963145-2-43, telefon: +36 1 7907050, fax: +36 1 700 2317, e-mail: info@dunamedical.com, weboldal: www.dunamedical.org, illetve www.dunamedical.com tárhelyszolgáltató: Blueray Digital Kft. székhelye: 1141 Budapest, Gödöllői utca 139. fszt 1., telefonszáma: +36703808369, e-mail címe: horvath.richard@blueray.hu) (Szolgáltató) által üzemeltetett www.dunamedical.org weboldalon (a Weboldal) elérhető szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője, ügyfele, Megrendelője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. (A Szolgáltató, Felhasználó a továbbiakban egyenként: Fél, együttesen: Felek)

 1. A Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért (Ptk. 6:152. §) való felelősségen túlmenően nem felel a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

 2. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói (Felhasználó) által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Weboldal használata során harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

 3. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 4. A Felhasználók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni.

 5. A Weboldal oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más internetes oldalakra vezetnek, ezeknek az oldalaknak az adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 6. A Felhasználó elfogadja tekintettel az internet globális jellegére, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

 7. Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak.
  Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 8. A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 9. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 10. A jelen használati feltételekben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve jelen használati feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 11. Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, különös tekintettel a www.dunamedical.org és www.dunamedical.com domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának listázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

 12. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. A Felhasználó a Weboldalt, illetve a Szolgáltatást csak rendeltetésszerűen használhatja, ennek során nem használhat olyan automatikus rendszert, robotot, vagy informatikai, szoftveres megoldást, melynek célja adatgyűjtés, nagyobb adatmennyiség kinyerése.

A Szolgáltató fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztathatja Felhasználóit, amelyet a dunamedicalcenter.org erre a célra szolgáló felületén jelentet meg.